برای دریافت فرم های اختصاصی  شهر سازی روی عناوین زیر کلیک نمایید.

تایید استحکام بنا توسط محاسب و ناظر

 

(گواهی اتمام عملیات ساختمانی تک رشته ای

گواهی اتمام عملیات ساختمانی سال 95

فرم گواهی استحکام بنای ساخته شده

فرم کنترل مراحل مختلف اجرای ساختمان

فرم گزارش زیربنای اجرای ساختمان

برگه تعهد نظارت مهندسان ناظر تاسیسات مکانیکی و برقی

فرم تعهد تهیه نقشه های محاسباتی ساختمان

فرم شروع عملیات ساختمانی

گواهی پایان عملیات ساختمانی مسکن مهر

اعلام قبول نظارت مجدد

فرم معرفی مهندس ناظر جدید

چک لیست پایان کار

فرم استحکام بنا و اضافه اشکوب مورد تقاضا

تعهدات وشرح وظایف مهندس ناظر در قبال شهرداری صفادشت

 

 

 


 

 

الف) مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ساختمانی
1-      اصل و کپی سند مالکیت و یا قول نامه با کد رهگیری
2-     اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
3-     در صورت داشتن وکالت ارائه وکالت نامه از وکیل
ب) مراحل صدور پروانه ساختمانی
1- ثبت درخواست و تشکیل پرونده (ساختمانی)
2- گزارش بازدید (ساختمانی)
3-کروکی وضع موجود که توسط مامور بازدید ومالک تأئید شده باشد.
4-طرح تفصیلی (شهرسازی)
5-معرفی مهندس ناظر (کمیته ساماندهی)
6-تهیه نقشه های معماری و سازه توسط مهندس ناظر و ارائه
7-در ساختمان های 3 طبقه بر روی پیلوت، ارائه نقشه های برق و تأسیسات که توسط ناظر مربوطه تهیه شده باشد الزامی است.
8-ارائه برگه تعهد ناظر (ناظر سازه و معماری- محاسب-برق- تأسیسات)
9-تعهد عمرانی
10-تعهد شماره 2
11-اعلام عوارض
12-بیمه تامین اجتماعی
13-تهیه پیش نویس پروانه
14-تایید وصدور پروانه ساختمانی
ت) مدارک مورد نیاز جهت ارسال پرونده به کمیسیون
1-گزارش مرحله ای (ناظر)
2-گزارش جدولی و کروکی پارکینگ (ناظر)
3-برای پلاک خارج بافت استعلام از اداره جهاد کشاورزی
ث) مراحل صدور گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمانی (محدوده خدماتی)
1-ثبت درخواست (ساختمانی)
2-گزارش بازدید (ساختمانی)
3-طرح تفصیلی (شهرسازی)
4-بررسی خلاف و تعیین کمیسیون در صورت احداث مازاد بر پروانه ساختمانی (شهرسازی)
5-کمیسیون ماده صد و صدور رأی (کمیسیون ماده صد)
6-استعلام فضای سبز
7-اتمام عملیات
8-اعلام عوارض
9-تهیه پیش نویس گواهی
10-تأئید و صدور گواهی ساختمانی
ج) مراحل صدور گواهی عدم خلاف و پایانکار ساختمانی (حریم شهر)
1-ثبت درخواست و تشکیل پرونده (ساختمانی)
2-گزارش بازدید (ساختمانی)
3-طرح تفصیلی و شهرسازی
4-بررسی خلاف و تعیین کمیسیون (شهرسازی)
5-ارائه استحکام بنا که توسط مهندس دارای صلاحیت، تأیید شده باشد.
6-ارسال به کمیسیون ماده صد (استعلام از جهاد توسط کمیسیون)
7-استعلام فضای سبز
8-اعلام عوارض
9-تهیه پیش نویس
10-تأیید و صدور گواهی
 
چ) مراحل مربوط به (ناظر و مالک پس از صدور جواز تا پایان عملیات ساختمانی)
1-نصب تابلو مشخصات که توسط مالک در محل ساخت باید نصب گردد.
2-در تابلوی مشخصات، نام مالک- ناظر-تعداد طبقات-تاریخ پروانه-کاربری درج شده باشد.
3-شروع عملیات توسط ناظر باید به شهرداری اعلام گردد.
4-گزارش های مرحله ای مربوط به فنداسیون – طبقات به صورت مجزا-نازک کاری-سفت کاری-چک لیست و گواهی اتمام عملیات توسط ناظر به شهرداری اعلام گردد.
5-گواهی اتمام عملیات باید توسط ناظر در دفترخانه گواهی امضا شده باشد.
6-درصورت احداث آسانسور ارائه تاییدیه استاندارد از اداره کل استاندارد استان تهران که دارای هولوگرام و کد رهگیری باشد توسط مالک الزامی است.