آتش نشانی صفادشت

کروکی محل ایستگاه آتش نشانی شهرداری صفادشت

مانور زلزله و ایمنی در صفادشت

 

 

 


مانور بزرگ زلزله فرضی شهرستان ملارد

 

 

 


 سفره هفت سین آتش نشانان صفادشت


 
دوره های آموزشی در کارگاه ها و کارخانه های صفادشت


آموزش ایمنی و اطفای حریق-کار و دانش دارالفنون  

 

 

 

  

 

کارگاه آموزشی استفاده از تور بكس

نمایشگاه تجهیزات آتش نشانی 


کارگاه آموزشی چاه


 

 

 

 

 

 

 

 

-