توجه : تصاویر زیر نگاهی کوتاه به گزارش عملکرد سال 1396 شهردار یصفادشت میباشد