دفترچه "آزمون تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری"

 

 

همکار محترم برای شرکت در آزمون تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری ها  با مراجعه به سایت  http://azmooncity.ir ثبت نام نمایید.

دستور عمل آزمون کارکنان شهرداری ها

آگهی برگزاری آزمون کارکنان شهرداری ها