رییس حوزه شهردار : حسن مرشدی 

دفتردارشهردار : مرتضی قمشلویی

تلفن وفکس دفتر شهردار : 65432520-021