الف) مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده ساختمانی

1-      اصل و کپی سند مالکیت و یا قول نامه با کد رهگیری

2-     اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

3-     در صورت داشتن وکالت ارائه وکالت نامه از وکیل

 


 

ب) مراحل صدور پروانه ساختمانی

1- ثبت درخواست و تشکیل پرونده (ساختمانی)

2- گزارش بازدید (ساختمانی)

3-کروکی وضع موجود که توسط مامور بازدید ومالک تأئید شده باشد.

4-طرح تفصیلی (شهرسازی)

5-معرفی مهندس ناظر (کمیته ساماندهی)

6-تهیه نقشه های معماری و سازه توسط مهندس ناظر و ارائه

7-در ساختمان های 3 طبقه بر روی پیلوت، ارائه نقشه های برق و تأسیسات که توسط ناظر مربوطه تهیه شده باشد الزامی است.

8-ارائه برگه تعهد ناظر (ناظر سازه و معماری- محاسب-برق- تأسیسات)

9-تعهد عمرانی

10-تعهد شماره 2

11-اعلام عوارض

12-بیمه تامین اجتماعی

13-تهیه پیش نویس پروانه

14-تایید وصدور پروانه ساختمانی

ت) مدارک مورد نیاز جهت ارسال پرونده به کمیسیون

1-گزارش مرحله ای (ناظر)

2-گزارش جدولی و کروکی پارکینگ (ناظر)

3-برای پلاک خارج بافت استعلام از اداره جهاد کشاورزی

 


 

ث) مراحل صدور گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمانی (محدوده خدماتی)

1-ثبت درخواست (ساختمانی)

2-گزارش بازدید (ساختمانی)

3-طرح تفصیلی (شهرسازی)

4-بررسی خلاف و تعیین کمیسیون در صورت احداث مازاد بر پروانه ساختمانی (شهرسازی)

5-کمیسیون ماده صد و صدور رأی (کمیسیون ماده صد)

6-استعلام فضای سبز

7-اتمام عملیات

8-اعلام عوارض

9-تهیه پیش نویس گواهی

10-تأئید و صدور گواهی ساختمانی

 


 

ج) مراحل صدور گواهی عدم خلاف و پایانکار ساختمانی (حریم شهر)

1-ثبت درخواست و تشکیل پرونده (ساختمانی)

2-گزارش بازدید (ساختمانی)

3-طرح تفصیلی و شهرسازی

4-بررسی خلاف و تعیین کمیسیون (شهرسازی)

5-ارائه استحکام بنا که توسط مهندس دارای صلاحیت، تأیید شده باشد.

6-ارسال به کمیسیون ماده صد (استعلام از جهاد توسط کمیسیون)

7-استعلام فضای سبز

8-اعلام عوارض

9-تهیه پیش نویس

10-تأیید و صدور گواهی

 


 

 

 

 

چ) مراحل مربوط به (ناظر و مالک پس از صدور جواز تا پایان عملیات ساختمانی)

1-نصب تابلو مشخصات که توسط مالک در محل ساخت باید نصب گردد.

2-در تابلوی مشخصات، نام مالک- ناظر-تعداد طبقات-تاریخ پروانه-کاربری درج شده باشد.

3-شروع عملیات توسط ناظر باید به شهرداری اعلام گردد.

4-گزارش های مرحله ای مربوط به فنداسیون – طبقات به صورت مجزا-نازک کاری-سفت کاری-چک لیست و گواهی اتمام عملیات توسط ناظر به شهرداری اعلام گردد.

5-گواهی اتمام عملیات باید توسط ناظر در دفترخانه گواهی امضا شده باشد.

6-درصورت احداث آسانسور ارائه تاییدیه استاندارد از اداره کل استاندارد استان تهران که دارای هولوگرام و کد رهگیری باشد توسط مالک الزامی است.