فرهنگسرای بعثت

 


 

 

 

 

سالن همایش 610 نفره شهید شکری فرهنگسرای بعثت

 


 

 

سالن همایش 110 نفره شهید علی محمدی فرهنگسرای بعثت

 


 

سالن غذاخوری  120 نفره فرهنگسرای بعثت

 


 

کتابخانه شهید آوینی فرهنگسرای بعثت

 


 

کتابخانه عمومی امام رضا(ع)