در حال حاضر دو شهرک صنعتی صفادشت و شهرک صنعتی دهک همراه با چندین مجموعه کارگاهی در شهر فعال است؛ به طوری که موجب کاهش جمعیت بیکار شهر شده است.