حوزه عمـران

 


حوزه عمران از واحدهای فنی و عمرانی ، ‌شهرسازی ، ماده صد و ساختمانی با زيرمجموعه های ذيل تشكيل شده است :

واحد عمران:

1.       قسمت امور امانی، اجرای پرو‍ژه های عمرانی به صورت امانی

2.       قسمت ماشين آلات سنگين ، اجرای پروژه های راه سازی

3.       عمران ،‌تهيه نقشه ، نظارت و اجرای پروژه های عمرانی

4.       كميته ساماندهی ،‌ساماندهی  نظارت بر نقشه های ساختمانی و مهندسان ناظر

 

واحد شهر سازی:

1.       طرح هادی  و تفصيلی ، بررسی  و پياده كردن زمين ها و بناها  بر اساس طرح هادی  و تفصيلی

2.       شهرسازي ،‌نظارت بر رعايت اصول  فني و شهرسازي

 

واحد ماده صد:

پيگيری جريمه ساختمان های غير مجاز

 

واحد ساختمانی :

1.       صدور پروانه، پيگيری صدور پروانه های ساختمانی و صدور گواهي های عدم خلاف ،‌ پايان كار و پاسخ به استعلام ها

2.       بازديد پرونده های ساختمانی

3.       كنترل و نظارت: نظارت بر ساختمان سازی اصولی  و جلوگيری از ساخت و ساز غير مجاز