سـال 1380

عمرانی

1.      مدرسه مزرعه

2.      احداث مدرسه عابدینی خرم

3.      احداث کتابخانه عمومی شهر

4.      احداث پارک موتوری

5.      شروع احداث بلوار اصلی شهر

6.      احداث پل در خیابان 45 متری

7.      احداث بلوار ورودی مهردشت و صالح آباد

8.      بلوار معلم

9.      زیر سازی و آسفالت کوچه و معابر روستای ارسطو

10.   زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر روستای امیرآباد

11.   زیرسازی و آسفالت کوچه و معابر شهر

12.   زیرسازی و جدول گذاری بلوار کشاورز

13.   راه اندازی آتش نشانی شهر

14.   پارک باغ توسلی

15.   طرح 50 هکتاری زیتون